מדיניות פרטיות

ברוך הבא ל www.hiliz.com (להלן: “האתר“). היליז (להלן: “אנחנו“) מתייחסת לשמירה על פרטיותך ברצינות רבה. לפיכך, היליז מבקשת, באמצעות מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות פרטיות“), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המופיעים באתר, ליידע את ציבור המשתמשים באתר לגבי האופן בו היליז אוספת, משתמשת ומשתפת את המידע שיימסר לה על ידך (להלן: “המשתמש” ו/או “אתה“) במהלך שימושך באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

מדיניות זו חלה על כלל השימושים שעושים המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת מחשב, טלפון סלולרי, מחשב כף יד או כל מכשיר אחר). כמו כן מדיניות זו חלה על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

השימוש באתר זה ובשירותים השונים המוצעים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש של האתר ואת מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

הכניסה לאתר זה הינה אפשרית מכל מקום בעולם ועל כן, עשויים לחול, בנוסף לדינים החלים בישראל, גם דינים זרים ביחס לשמירה והגנת הפרטיות. בזאת מובהר כי היליז תשמור ותשתמש במידע שתמסור לה או שייאסף על ידה, כמפורט במדיניות פרטיות זו, בכפוף לדין הישראלי בלבד (ללא פניה לדין הזר).

אם אינך מסכים להיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

שים לב: לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו כל מידע אישי אודותיך, ומסירת המידע האישי על ידך תיעשה מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע, לא תוכל לעשות שימוש בכל או בחלק מהשירותים הניתנים באתר. כאמור לעיל, הנך מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע האישי, ושימוש זה לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך.

מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

המידע שייאסף בידי היליז

במהלך שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, ייתכן ותדרש לספק לנו סוגים שונים של מידע, לרבות:

מידע שיסופק ישירות על ידך

מידע אישי כגון שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב.

מידע הנשמר אצלנו באופן אוטומטי

מידע זה נוגע למכשיר באמצעותו נכנסת לאתר (לרבות באמצעות שימוש בעוגיות (cookies) וטכנולוגיות אחרות וכולל למשל, פרטים בנוגע למועד ומשך ביקורך, מקום המחשב וכתובת ה-IP, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, סוג הדפדפן, הגדרות שפה, מזהה ייחודי, מזהה פרסום, שם ספק שירותי האינטרנט שלך, מידע אודות ביקורך באתר, לרבות עמודים בהם ביקרת, מידע אותו קראת, אפליקציות לגביהן התעניינת, נתוני מיקום וכיו”ב.

מידע שייאסף ממקורות אחרים

יובהר כי מקורות אלו, הכפופים למדיניות פרטיות נפרדת משלהם, כוללים גורמים וספקים עמם יש לנו קשרים עסקיים לאספקת השירותים, מקורות מידע חופשיים, כגון: מאגרי מידע ממשלתיים, וכן מאגרי מידע מסחריים.

מידע שייאסף על ידנו עשוי לכלול:

 • כתובת דואר עדכנית.
 • מידע שמקורו ברשתות חבריות כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם ולינקדאין. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע לגבי פעילותך ברשת החברתית ומידע מתוך פרופיל הרשת החברתית שלך (כגון שם המשתמש שלך, פרטים אודותיך, מיקומך). תוכל לשנות על פי רצונך את הגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית – באמצעות ממשק הרשת החברתית.
 • מידע בדבר מוצרים ושירותים בהם אתה משתמש באמצעות שותפנו העסקיים.
 • נתונים דמוגרפיים (לדוגמא, גיל, מין, הכנסה כללית, מוצא, מספר הילדים הנמצאים במשק הבית).
 • במידה וביקרת באתרים של צדדים שלישיים אגב שימוש בשירותינו המוצעים באתר, אתרים אלו של צדדים שלישיים עשויים למסור לנו מידע לגבי שימושך בשירותיהם.

 

השימוש במידע

המידע שייאסף על ידנו עשוי לשמש אותנו לצורך מטרות שונות, לרבות:

 • שיפור השירות המוצע באתר.
 • עדכונך בדבר שירותים חדשים הזמינים באתר.
 • מתן שירות לקוחות לרבות מענה לשאלותיך ופניותיך, וייעול התקשורת עמך.
 • התאמת חוויית השימוש באתר ויצירת שירותים ותכנים המותאמים אישית לדרישות המשתמש.
 • ניהולו התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
 • ביצוע סקרים וסטטיסטיקות ולצרכי שיווק- בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק.
 • שמירה על עדכניותם ונכונותם של הפרטים אודותיך.
 • שילוב מידע- אנו עשויים לשלב בין המידע שאספנו ממך לבין מידע שקיבלנו ממקורות אחרים, ולהשתמש במידע זה יחד עם מידע ממקורות אחרים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

היליז תהיה רשאית להעביר פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר ל:

 • חברות או לארגונים אחרים הקשורים להיליז, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • ספקים שהם צדדים שלישיים, כדוגמת חברות האחראיות להשמדה או אחסון של המידע, וכן ספקי שירותים מיוחדים, כגון: ספקי אחסון אתרים או אחסון בסיס נתונים, שימוש בכלים אנליטיים דיגיטליים וכיו”ב. היליז תהיה רשאית לשתף מידע אישי עם יועצים משפטיים, רואי חשבון, מנהלי כספים וכיו”ב. היליז תספק לצדדים שלישיים אלו את המידע הדרוש להן בלבד, על מנת לספק את שירותיהם. היליז תפעל במטרה לוודא כי הצדדים השלישיים להם נמסר מידע אישי זה משתמשים בו באופן מאובטח ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
 • שותפיה העסקיים, לדוגמא, היליז תהיה רשאית לשתף מידע על מנת לספק לך תכנים רלוונטיים או על מנת לאפשר ביצוע תשלום למוצרים או שירותים שרכשת באתר או באמצעות שותפיה. מסירת מידע זה הינו כפוף באופן כללי להסכמים כתובים עם אותם צדדים הכוללים תנאי סודיות פרטיות ואבטחה; עם זאת, יובהר כי אכיפת תנאי פרטיות אלו מצד צדדים שלישיים אינה בשליטתה של היליז.
 • אם יתקבל בידי היליז צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין היליז.
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי היליז כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות אלו.

עסקאות מהותיות

היליז תהיה רשאית לשתף את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר, במסגרת ביצוע עסקאות מהותיות (לדוגמא, מכירת מניות החברה או מכירת עיקר נכסיה) ככל שהעברת המידע דרושה לביצוע עסקה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היליז תוודא כי המידע שנמסר לה אודותיך יהיה כפוף למדיניות פרטיות העדכנית טרם העברת מידע זה. היליז תיידע אותך במידה והבעלות או השליטה על פרטים שיש בהם כדי לזהותך אישית, תעבור לצד שלישי שאינו חברה או ארגון הקשורים להיליז, במסגרת עסקה מהותית זו.

 

אבטחת מידע

היליז מיישמת מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. היליז מאפשרת גישה למידע אישי לעובדים מורשים בלבד, ולפעולות עסקיות מורשות בלבד. המידע אודותיך עובר הצפנה בעת העברתו מהמערכת שלך למערכת שלנו, ומהמערכת שלנו לצדדים עמם אנו משתפים את המידע. כמו כן היליז משתמשת בחומות אש (firewall) ומערכות לגילוי חדירות למערכות מחשב על מנת למנוע גישה בלתי מורשית למידע אודותיך. עם זאת, היליז אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

שמירת המידע

היליז תשמור עותקים של המידע אודותיך למשך הזמן הדרוש למימוש מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו, או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

Cookies

כמו ברוב האתרים באינטרנט, היליז משתמשת ב Cookies וטכנולוגיות אינטרנט סטנדרטיות אחרות המסייעות לשיפור השירות.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר, המועברים למכשירך ומאוחסנים בו למטרות תיעוד. העוגיות מאפשרות לאתר לשמור את פעולותיך והעדפותיך (כגון העדפות שפה, גודל גופן והעדפות אחרות) לתקופה מסוימת, על מנת שלא תדרש למשל להפעילן מחדש בכל פעם שתבקר באתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. יובהר כי ככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או נטרול העוגיות עלולים לפגוע בחוויית המשתמש שלך או לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים או התכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

העברה בינלאומית של המידע

המידע האישי שאנו אוספים אודותייך במהלך שימושך באתר נשמר במאגר המידע שלנו המאוחסן בישראל. כמו כן, חלק מפעילויות עיבוד מידע זה מתבצעות בישראל. הנציבות האירופאית החליטה שישראל מבטיחה רמה נאותה של פרטיות והגנת המידע, ועל כן בהתאם לכללי ה- GDPR, העברת מידע אישי (כהגדרתו בכללי ה-GDPR) לישראל הינה חוקית ואינה דורשת אישור ספציפי כלשהו. כל העברה עתידית של נתונים אישיים מחוץ לאיחוד האירופאי למדינה שלישית (למעט ישראל) תיעשה בהתאם לחוקים החלים, לרבות על ידי מתן הגנות נאותות או באמצעות יישום אמצעי הגנה מתאימים למען הבטחת ההגנה על זכויותיך.

שינויים במדיניות הפרטיות

היליז תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, אנו ניידע אותך באמצעות אחת מהדרכים הבאות: שליחת הודעה לגבי השינויים, פרסום הודעה על כך באתר או פרסום מדיניות פרטיות עדכנית באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

יצירת קשר

אתר זה מופעל ומנוהל על ידי היליז. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו בדואר אלקטרוני לכתובת info@hiliz.com.