תנאי שימוש

שים לב- הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו בעיון לפני השימוש באתר, כהגדרתו להלן, ובשירותים המוצעים בו. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

הסכם זה הינו הסכם שימוש מחייב בין חברת היליז בע”מ מרחוב איתמר 10, רמת גן, ישראל (להלן: “החברה” ו/או “היליז“) ובינך (להלן: “אתה” ו/או “המשתמש” ו/או “הלקוח“, בהסכם זה החברה ואתה תכונו, יחדיו: “הצדדים“).

האתר ותוכנו

החברה הינה בעלת ומפעילת אתר האינטרנט https://www.hiliz.com/ (להלן: “האתר“) והיישומון (אפליקציה) המכונה “היליז אפליקציה למטופלים” (להלן: “האפליקציה“). הסכם שימוש זה חל לגבי האתר וכן לגבי התוכן האלקטרוני ו/או כל תוכנה הכלולה באתר זה והמספקת לך מידע (להלן: “התוכן“) אודות פעילותה העסקית של החברה, וכן מאפיינים, תכנים או שירותים אשר יתווספו על ידי החברה בעתיד (להלן: “השירותים“). התוכן כולל דפי אינטרנט, טקסטים, נתונים, תוכנות ויישומי תוכנה להורדה, קטעי שמע ווידאו, מולטימדיה, מאמרים, המלצות, ביקורות, תמונות, מאגרי מידע, דירוגים וכיו”ב (להלן: “התוכן“). 

אתר זה וכל תוכן או נתונים הכלולים בו, ניתנים אך ורק למטרת ידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ רפואי/מקצועי, אבחון, טיפול או שירותים רפואיים אחרים היוצרים באופן כלשהו יחסי רופא/מטופל. בכל שאלה בנוגע לעניינים הבריאותיים שלך ו/או בנוגע למוצרים, אנא התייעץ עם הרופא המטפל בך או רוקח. השימוש וההחזקה של קנאביס רפואי מותנים ברישיון משרד הבריאות בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג-1973 ונהלי משרד הבריאות. החברה ו/או אתר זה אינם מיועדים למענה על שאלות רפואיות או תזונתיות. השימוש וההסתמכות על כל התוכן המופיע באתר זה הינו באחריותך בלבד. התוכן באתר זה מוצג “כמו שהוא” והחברה לא תהא אחראית על שום החלטה או פעולה שננקטה על ידך כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה.

הסכם שימוש זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

 

 1. הגדרות

בהסכם שימוש זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם צוין אחרת בהסכם זה:

 

 • שירותים“- מתן מידע בנוגע לשוק הקנאביס הרפואי בישראל.
 • מוצרים“- מוצרי קנאביס רפואי

 

 1. כניסה מורשית לאתר

  • הכניסה והשימוש לאתר זה מוגבלים אך ורק למשתמשים הכשירים להתקשר בחוזה משפטי מחייב בהתאם להוראות הדין.
  • האתר מיועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם הנך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. מובהר למען הסר ספק, כי החברה לא תהא אחראית לכניסה בלתי מורשית לאתר זה ו/או לשימוש בלתי חוקי בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מפעם לפעם את תנאי הסכם שימוש זה, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

 1. בזאת הנך מתחייב כי:

  • כל הפרטים שנמסרו על ידך לחברה הינם נכונים, מלאים ומדויקים וכן כי הנך מעל גיל 18 וכשיר משפטית להתחייב לתנאים בהסכם שימוש זה, וכן כי הנך מורשה להכנס לאתר זה ו/או להשתמש בשירותים המוצעים בו בהתאם לדין.
  • הנך מצהיר בזאת על הבנתך כי הדין החל על ייצור, הפצה, שיווק ופרסום של המוצרים (להלן: “הפעילות“) משתנה בין מדינה למדינה, וכי זו חובתך הבלעדית לוודא כי הנך מציית באופן מוחלט לחוקים, רגולציות ודירקטיבות הרלוונטיות למדינתך לעניין השימוש באתר זה ו/או לפעילות. למען הסר ספק, הגישה לאתר זה אינה מעידה על חוקיותה של פעילותך באתר ואינה מעידה כי השירותים המוצעים באתר הינם חוקיים לפי החוקים, הרגולציות והדירקטיבות הרלוונטיות למדינתך. הנך מאשר בזאת, לאחר ביצוע הבדיקות ההכרחיות, כי אין מגבלה משפטית המונעת ממך להשתמש באתר ו/או לבצע כל פעילות תוך שימוש באתר. למען הסר ספק, אין להשתמש בשירותים המוצעים באתר במקום בו הם אסורים לשימוש, והחברה שומרת לעצמה את זכותה לסרב לספק ו/או לבטל את שירותיה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הנך מודע לכך ומאשר כי המידע הכלול באתר זה אינו ייעוץ, אבחון או טיפול תזונתי או רפואי ואינו מהווה תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול תזונתי או רפואי מקצועי.
  • הנך מאשר כי תמיד תפנה לרופא המטפל בך או לרוקח, לצורך קבלת ייעוץ בכל שאלה בנוגע למצבך הרפואי או למוצרים, ולא תתעלם, תימנע או תעכב מקבלת הייעוץ מגורמים אלו.
  • הנך מאשר כי הנך האחראי הבלעדי לכל הפעולות ולכל ההזמנות הקשורות לאתר או למוצרים, בין שבוצעו על ידך באופן אישי או מי מטעמך. בנוסף, הנך מאשר כי החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בכל דרך שהיא להשלכות או לתוצאות פעולות ו/או להזמנות אלו.
  • הנך מצהיר בזאת כי אתה לוקח על עצמך את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש ובאחסון של מידע במחשב האישי שלך או בכל מחשב אחר שדרכו תקבל גישה לאתר (להלן: “מחשב” או “המחשב שלך“). הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי הנך מיישם, מפעיל ומחזיק בהגנה מתאימה ביחס לאבטחה ובקרה למניעת של למחשב שלך מצד גורמים שאינם מורשים, תוכנות עוינות או חומרים, מכשירים, מידע או נתונים אחרים מזיקים או בלתי הולמים. הנך מצהיר בזאת כי החברה לא תהא אחראית בשום אופן לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או יפגעו באיכות או מהירות השימוש באתר. הנך מתחייב לא להעביר בדרך כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, או לחשוף את החברה ו/או האתר לנגיף מחשב כלשהו, או לחומרים או מכשירים מזיקים או בלתי הולמים.
  • הנך מאשר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לכך כי (א) הגישה לאתר או השימוש בו יתאפשרו בכל זמן או מיקום אשר תבחר; וכי (ב) האתר יספק שירות ללא הפרעות או תקלות. הנך מאשר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל בעיה בביצוע הזמנות או דרישות עקב כשלים בתפעול מערכות מידע אשר עלולים להגרם על ידי תקלות טכניות אשר אינן בשליטת החברה.
  • קראת את הסכם שימוש זה ונספחיו באופן מלא והבנת את תוכנו והשלכותיו, בטרם תסכים לתנאים המופיעים בו.

 

 1. כלי אתר ותקשורת

  • החברה רשאית להעמיד לרשות משתמשי האתר, הודעות דואר אלקטרוני, עלוני חדשות (newsletters), וכלים או עזרים אחרים באמצעותם יוכלו המשתמשים לתקשר עם האתר (להלן: “כלי אתר“).
  • הנך אחראי באופן בלעדי לתוכן אותו אתה מוסר לאתר באמצעות כלי אתר כלשהו או בדרך אחרת.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל הצהרה, התחייבות, תיאור, תגובה או דעה הנמסרים או מפורסמים באתר באמצעות שימוש בכלי אתר או עזרים אחרים.

 

 

 1. זכויות קנייניות

  • האתר, התוכנה והתיעוד מכילים חומרים המוגנים בזכויות ישראליות ובינלאומיות, סודות מסחריים, חוקי סימני מסחר והוראות אמנה בינלאומיות רלוונטיות.
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל התוכן וכלל החומרים הקיימים באתר, הינן בבעלות או בשליטת החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהן.
  • אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
  • אינך רשאי להשתמש בסימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או סמלים מסחריים ושאר המזהים הקניינים של החברה בקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו (להלן: “סימני המסחר של החברה“). כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות סוגים שונים של לוגו) העשויים להופיע באתר ו/או בשירותים המוצעים בו שייכים לבעליהם (להלן: “סימני מסחר של צדדים שלישיים“). אינך רשאי להשתמש בסימני מסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, אלא אם כן שימוש זה אושר באופן מפורש בתנאים.

 

 1. השימוש באתר

  • השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין לפרסם, להשכיר, לשנות, להשאיל, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על האתר או על חלק ממנו. אין לבצע הנדסה לאחור, לתרגם ולפרק את האתר וכיו”ב, ואין לנסות ליצור קוד מקור מקוד האובייקט לאתר.

 

 1. קישור מתוך האתר לאתרים אחרים:

  • החברה רשאית לספק קישורים לאתרים אחרים הנשלטים או מוצעים על ידי צדדים שלישיים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. ביקורך באתרים אלו ו/או כל אתר מקושר אחר הינה על אחריותך בלבד, והחברה לא תישא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

 

 1. אחריות

  • השימוש באתר זה הינו באחריותך הבלעדית. האתר והתוכנה ניתנים “כמות שהם” ללא אחריות או מצגים כלשהם מכל סוג מצד החברה, לרבות אך לא רק, סחירות או התאמה למטרה מסוימת. ככל המותר על פי חוק, החברה מסירה כל אחריות מכל סוג בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת לכך כי האתר נקי מכל שגיאה ו/או באגים, ו/או כי השימוש באתר יהיה רציף או נטול שגיאות, ואינה מתחייבת על תיקון שגיאות אלו. החברה אינה מתחייבת כי האתר מתאים לפלטפורמה כלשהי.

 

 

 1. הגבלת אחריות

  • בשום מקרה, החברה, נושאי המשרה, הדירקטורים, ועובדיה יהיו אחראים כלפיך או כלפי צדדים שלישיים כלשהם בגין נזק נקודתי או תוצאתי (לרבות, אך לא רק, נזק עקיף, מיוחד, עונשי או נזק נלווה בגין אובדן רווחים והכנסות בעסק, פגיעה בעסק או אובדן מידע עסקי) כתוצאה משימוש או מגבלה בשימוש באתר, או בגין כל טענה מצד גורם אחר כלשהו, בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

 

 1. פרטיות

  • החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותם של לקוחותיה ורואה בהגנה על מידע הנוגע להם כחשיבות עליונה. אנו מאחסנים ומעבדים את המידע שלך בשרתים הממוקמים בישראל, שם הוא מוגן על ידי אמצעי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים כאחד. לחץ כאן כדי לראות את מדיניות הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש באתר זה (להלן: “מדיניות הפרטיות“). אם אינך מסכים להיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. החברה מתחייבת לא להעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים ללא הסכמתך אלא לפי המתואר במסמך מדיניות הפרטיות.

 

 1. סיום ההסכם

  • החברה רשאית בכל עת להביא הסכם זה לידי סיומו, ללא הודעה מוקדמת, במידה ותהיה סבורה בתום לב כי הפרת הסכם זה, או תהיה סבורה בדרך אחרת כי סיום ההסכם הכרחי לשמירה על זכויות החברה ו/או זכויותיהם של משתמשים אחרים.

 

 

 

 1. שונות

  • הסכם זה, לרבות כל הסעיפים המפורטים להלן, כולל את ההסכמה המלאה והבלעדית של הצדדים ביחס לנושא זה ומחליף כל הסכם, הבנה, הסדר, הצעה או מצג קודם שנעשו בעבר בין הצדדים, בין אם בכתב או בעל פה. במקרה בו הלקוח מורכב ממספר ישויות או יחידים, תנאי הסכם זה יחייבו את כולם ביחד ולחוד.
  • כל ההתחייבויות על פי הסכם זה יבוצעו על ידי הצדדים ובינם. הסכם זה אינו יוצר אף זכות מטעם או לטובת צד שלישי כלשהו שאינו חתום על הסכם זה.
  • אינך רשאי להמחות הסכם זה לצד שלישי כלשהו, או את זכויותיך או חובותיך לפי הסכם זה.
  • החברה רשאית לשלוח אליך כל הודעה ומסמך בדואר, טלקס, שליח, דואר אלקטרוני או פקס כפי שיראה לנכון. כל הודעה שתישלח על ידך לחברה תישלח בדואר מאושר או באמצעות שליח. הודעה כזו תיכנס לתוקף עם קבלתה בפועל על ידי החברה.
  • הסכם זה יפורש וייאכף בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים ממנו מוקנית לבתי המשפט בתל אביב, ישראל (להלן: “בתי המשפט“) בלבד.